Самооцінювання діяльності КЗ «Огіївський ліцей» у 2020/2021 н.р.

1. Напрям «Освітнє середовище»

КЗ «Огіївський ліцей» забезпечує в приміщеннях та на території безпечні і комфортні умови для навчання та праці. В школі забезпечується комфортний повітряно-тепловий режим, належне освітлення, облаштування та утримання туалетів, дотримання питного режиму та інших аспектів забезпечення безпеки і комфорту освітнього процесу. Усі навчальні кабінети та приміщення на достатньому рівні обладнані у відповідності до вимог законодавства і освітньої програми. Ліцей має необхідні навчальні приміщення – навчальні кабінети, спортзали, майстерню і підсобні приміщення, які забезпечують виконання освітньої програми. Деякі навчальні кабінети забезпечені інтерактивними засобами навчання та навчальним обладнанням (кабінети біології та фізики). Здійснюється регулярний моніторинг за станом засобів навчання і обладнання. Завідувачі кабінетами звітують про використання засобів навчання і обладнання.

В ліцеї учасники освітнього процесу знають та дотримуються вимог охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, знають та дотримуються правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій. Працівники школи проходять навчання та інструктажі з цих питань. Систематично проводяться бесіди у учнями. З метою запобігання та відповідного реагування на надзвичайні ситуації в школі проводяться щорічно тиждень безпеки життєдіяльності та День цивільного захисту. Оцінка стану безпечного функціонування школи та заходів, які проводяться для запобігання та реагування на надзвичайні ситуації, дається на засіданнях педагогічної ради та в наказах директора.

Працівники школи обізнані з правилами поведінки в разі нещасного випадку чи раптового погіршення стану здоров’я учасників освітнього процесу і вживають необхідних заходів у подібних ситуаціях. Педагогічні працівники та керівництво ліцею у разі нещасного випадку діють у встановленому законодавством порядку.

Важливою складовою якості освітньої діяльності школи є організація роботи харчоблоку, який складається з кухонних приміщень та залу приймання їжі. В шкільному підрозділі створені умови для харчування учнів і працівників. Організація харчування сприяє формуванню культури здорового харчування в учнів. Шляхом опитування вивчається думка учасників освітнього процесу про рівень задоволеності умовами харчування в ліцеї. У ході спостережень керівництво закладу моніторить санітарно-гігієнічний стан приміщень їдальні. Керівництвом школи вивчається забезпеченість їдальні необхідним обладнанням. Здійснюється моніторинг тижневого меню та якості приготованої їжі, наявності сертифікатів якості та строків використання продуктів.

Важливою складовою освітніх ресурсів школи є інформаційні ресурси. Використання інформаційних ресурсів можливе завдяки доступу до мережі Інтернет. Має бути забезпечено безпечний доступ до мережі. В ліцеї на достатньому рівні створені умови для безпечного використання мережі Інтернет. Формуються навички безпечного користування мережею учнями. Учні в освітньому процесі інформуються щодо безпечного використання мережі та загроз, пов’язаних з використанням. У процесі викладання навчальних предметів відбувається розвиток умінь учнів знаходити необхідну інформацію та безпечного користування мережею.

Важливим аспектом, який впливає на якість освітньої діяльності, є забезпечення адаптації учнів і педагогічних працівників до освітньої діяльності в школі. Адаптація учнів забезпечується через проведення тематичних інформаційних квестів, спостереженням за їх роботою у перші тижні навчання в закладі. З педагогічними працівниками, які приступили до роботи, здійснюється індивідуальна робота. Адаптація молодих учителів здійснюється через використання інституту наставництва в структурі методичних об’єднань. Результати адаптаційного процесу прослідковуються практичним психологом шляхом опитування та розглядаються на нарадах при директорові, засіданнях педагогічної ради.

Школа планує та реалізує діяльність щодо запобігання будь-яким проявам дискримінації, булінгу у закладі. Розробляється план заходів із запобігання і протидії булінгу. Розробляються і плануються заходи із запобіганням прояву дискримінації. Вивчається шляхом опитування учнів і педагогічних працівників думка про безпеку і психологічну комфортність освітнього середовища. В закладі здійснюється інформування педагогічних працівників щодо ознак булінгу, іншого насильства та запобігання йому.

Відбувається систематична співпраця з представниками правоохоронних органів, іншими фахівцями з питань запобігання та протидії булінгу. Керівництво ліцею, педагогічні працівники протидіють булінгу, іншому насильству, дотримуються порядку реагування на їх прояви. Здійснюється аналіз причин відсутності учнів на заняттях та вживаються відповідні заходи. Спостерігається відповідне реагування на звернення про випадки булінгу. Практичний психолог ліцею на достатньому рівні здійснює системну роботу з виявлення, реагування та запобігання булінгу, іншому насильству. Робота практичного психолога в закладі спрямована на забезпечення сприятливого психологічного клімату та запобігання негативним ситуаціям у взаємовідносинах між учасниками освітнього процесу. У своїй діяльності психологічна служба тісно співпрацює з керівництвом школи та класними керівниками. В закладі вивчається рівень отримання психолого-соціальної підтримки учнів, які цього потребують. Керівництво ліцею повідомляє органи та служби у справах дітей, правоохоронні органи про виявлені факти булінгу або іншого насильства. Одним із принципів діяльності ліцею є рівний доступ до навчання усім дітям незалежно від особливостей фізичного розвитку, етнічної та релігійного приналежності. За наявності таких дітей керівництво школи здійснює моніторинг їх адаптації, відносини з іншими дітьми. В закладі культивується повага до прав людини та здійснюється протидія до будь-яких форм дискримінації за різними ознаками. Ця політика забезпечується через проведення бесід з учнями, проведення тематичних післяурочних заходів, наскрізного процесу виховання. Про проведену роботу щорічно звітується заступник директора з виховної роботи.

Одним із чинників ефективного освітнього процесу є наявність в закладі чітких і зрозумілих усім учасникам освітнього процесу правил поведінки учнів, що базуються на взаємній повазі. В школі розробляються та ознайомлюють з правилами поведінки учасників освітнього процесу. Правила поведінки спрямовані на дотримання етичних норм, повагу до гідності, прав і свобод людини. Правила поведінки спрямовані на формування позитивної мотивації у поведінці учасників освітнього процесу, в їх змісті реалізований підхід, заснований на правах людини. Вивчається шляхом опитування учасників освітнього процесу рівень ознайомлення їх з правилами поведінки. Вивчається дотримання учасниками освітнього процесу правил поведінки, прийнятих в школі. Правила поведінки розробляються заступником директора з виховної роботи.

Керівництво ліцею контролює на достатньому рівні облаштування та обладнання навчальних приміщень з урахуванням принципів універсального дизайну і розумного пристосування. Необхідним є забезпечення архітектурної доступності до будівлі. Приміщення і територія ліцею адаптовані до використання всіма учасниками освітнього процесу з урахуванням відсутності у ньому дітей з особливими освітніми потребами.

Освітнє середовище шкільного підрозділу мотивує учнів до оволодіння ключовими компетентностями та наскрізними уміннями, ведення здорового способу життя. Під час освітнього процесу здійснюється формування навичок здорового способу життя та екологічно доцільної поведінки учнів. Обладнання і засоби навчання сприяють оволодінню учнями ключовими компетентностями. Дизайн навчальних приміщень ліцею є максимально функціональним та мотивуючим до навчання.

Бібліотека не повинна виконувати виключну функцію як сховище для зберігання підручників. На сучасному етапі бібліотека є інформаційним центром. Оцінювання діяльності бібліотеки здійснюється через спостереження керівництвом школи. Ресурси бібліотеки використовуються для формування інформаційно-комунікаційної компетентності учнів.

2. Напрям «Система оцінювання здобувачів освіти»

2.1 Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень

У ліцеї оцінювання школярів здійснюється відповідно до затверджених МОН критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, які оприлюднено у навчальних кабінетах.

Результати відвіданих навчальних занять засвідчили, що більшість вчителів інформує учнів про критерії, правила та процедури оцінювання навчальних досягнень ліцеїстів.

Переважна більшість учнів та батьків, які проходили анкетування, повідомили, що отримують інформацію від педагогічних працівників про критерії, правила та процедури оцінювання навчальних досягнень.

За результатами анкетування учасників освітнього процесу з'ясовано:

 • 86% вчителів використовують поточне оцінювання, 29% вчителів застосовують елементи формувального оцінювання;

 • 93% учнів стверджують, що вчителі їх підтримують, вірять в них та поважають їх думку;

 • 74% учнів відповідально ставляться до навчання, усвідомлюють його важливість для подальшого життя;

 • усі опитані батьки вважають, що вчителі справедливо оцінюють навчальні досягнення дитини.

Також в анкетах учні зазначили, що отримують зворотній зв'язок від більшості вчителів під час:

 • аргументації виставлення оцінок (72%);

 • аналізу допущених помилок (86%);

 • визначення шляхів покращення результатів навчання (74%).

Оцінювання результатів навчання учнів спрямоване на активізацію їх роботи, відповіді супроводжуються уточнюючими запитаннями, відзначаються досягнення школярів, підтримується їх бажання.

У закладі освіти двічі на рік здійснюється моніторинг результатів навчання здобувачів освіти з усіх навчальних предметів інваріантної частини. Результати розглядаються на засіданнях педагогічної ради та узагальнюються у наказах керівника закладу освіти, приймаються відповідні управлінські рішення.

Водночас, є потреба в удосконаленні системи оцінювання ліцеїстів шляхом:

 • формування у закладі освіти системи оцінювання навчальних досягнень учнів, використання учителями формувального оцінювання, що дасть можливість прослідковувати індивідуальний прогрес учня в оволодінні ключовими компетентностями;

 • постійного аналізу динаміки; результатів навчання учнів.

Рівні оцінювання за вимогами:

 1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень - достатній.

 2. Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувана освіти - достатній.

2.3. Спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання – вимагає покращення.

3. НАПРЯМ «Оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників»

Вимога 3.1. Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти.

Аналіз календарно-тематичного планування педагогічних працівників здійснювався через анкетування. В анкетуванні взяли участь 13 педагогічних працівників.

Календарний (календарно-тематичний) план є основним робочим документом, який визначає педагогічну діяльність вчителя та допомагає досягти очікуваних результатів навчання. Календарне планування розробляється вчителем самостійно або спільно з іншими педагогами в структурі методичного об’єднання (комісії) закладу освіти. Даний документ готує кожен педагогічний працівник закладу освіти відповідно до навантаження за предметами, які викладає. З метою виявлення наявності у вчителів календарно-тематичних планів педагогічною радою прийнято рішення про погодження таких КТП заступником директора з навчально-виховної роботи. Календарно-тематичний план складається у відповідності до освітньої програми закладу освіти. Враховується, що обсяг запланованих годин за планом не повинен перевищувати або бути меншим за обсяг годин робочого навчального плану освітньої програми закладу освіти.

Результати анкетування вчителів показали, що (100% опитаних) педагогів при розробленні календарно-тематичного планування використовують рекомендації МОНУ. Крім того, за наслідками вивчення документації, встановлено, що педагоги самостійно визначають кількість годин на вивчення тієї чи іншої теми, змінюють порядок їх вивчення. Більшість вчителів аналізують результативність своєї педагогічної діяльності та враховують результати аналізу при подальшому плануванні роботи.

Слід зазначити, що під час спостереження за навчальними заняттями, більшість педагогів використовують освітні технології, які спрямовані на оволодіння здобувачами освіти ключовими компетентностями, а саме: спілкування державною мовою, громадянська компетентність, інформаційно-цифрова, культурна, спілкування іноземною мовою (англійською) та ін. Переважна більшість педагогів використовують зміст предмета для формування суспільних цінностей (виховання в учнів патріотизму, поваги до державної мови, толерантності, навичок співпраці тощо).

Слід відмітити, що (70%) учителів використовують інформаційно-комунікаційні технології у своїй педагогічній діяльності. Педагоги застосовують обладнання та засоби навчання більше для активізації начально-пізнавальної діяльності, практикуючи використання комп’ютерних презентацій та ілюстрацій для демонстрації.

Переважна більшість педагогічних працівників створюють та використовують власні освітні ресурси, мають публікації професійної тематики та оприлюднені методичні розробки. Створені освітні ресурси педагогічні працівники використовують для обміну педагогічним досвідом в межах закладу освіти, на рівні району, області, всієї країни.

Серед видів освітніх ресурсів, які можуть створюватись педагогічними працівниками у нашому закладі є наступні:

• розробки, плани-конспекти, сценарії проведення навчальних занять;

• додаткові інформаційні матеріали для проведення уроків;

• тестові перевірочні контрольні роботи та моніторинги;

• практичні і проектні завдання для роботи учнів під час проведення навчальних занять та вдома;

• календарно-тематичні плани;

• електронні освітні ресурси для дистанційного навчання

Щодо організації педагогічними працівниками індивідуальних освітніх траєкторій для здобувачів освіти більшість вчителів не розробляє, бо вважає, що немає необхідності.

Всі педагогічні працівники використовують зміст предмету (курсу) для формування загальнолюдських цінностей. Основні аспекти виховання, що забезпечуються під час проведення навчальних занять в КЗ «Огіївський ліцей»:

-повага гідності, прав і свобод людини;

-розвиток громадянської свідомості та відповідальності;

-розвиток навичок критичного мислення;

-розвиток навичок співпраці та командної роботи;

-формування здорового і екологічного способу життя.

Переважна більшість педагогічних працівників в КЗ «Огіївський ліцей» використовують ІКТ в освітньому процесі, що дає змогу підвищити продуктивність роботи, раціональними шляхами досягти необхідного результату. Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів забезпечується через такі форми роботи:

-індивідуальні консультації;

-майстер-класи педагогів, компетентних у впровадженні ІКТ в освітній процес;

-дистанційне навчання педагогічних працівників, онлайн-курси;

-самоосвітня діяльність педагогічних працівників.

Вимога 3.2. Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників

Встановлено, що у закладі освіти відсутні перешкоди, які могли б завадити професійному розвитку вчителів (так вважають 100% опитаних педагогів). Вчителі вважають, що в закладі освіти створені умови для постійного підвищення кваліфікації педагогів, їх чергової та позачергової атестації, добровільної сертифікації тощо. Кожен педагог забезпечує власний професійний розвиток з урахуванням цілей та напрямів розвитку освітньої політики, обираючи кількість, види, форми та напрями підвищення рівня своєї професійної майстерності.

Під час спостереження за навчальними заняттями встановлено, що освітня діяльність ліцею грунтується на засадах педагогіки партнерства, довіри, доброзичливості, взаємної підтримки між педагогами та учнями, між адміністрацією та педагогами. У закладі освіти сплановано та реалізуються заходи, що передбачають співпрацю педагогів з батьками у різноманітних формах (батьківські збори, індивідуальні зустрічі, спільноти у соціальних мережах тощо). Більшість здобувачів освіти (69%) вважають, що їх думка вислуховується і враховується завжди і в повній мірі. Водночас 28% учнів стверджують, що їхня думка враховується лише з окремих предметів.

Відповідно до проведеного анкетування переважна більшість (78%) батьків стверджують, що педагоги забезпечують зворотний зв'язок, 93% - отримують інформацію про діяльність освітнього закладу від класного керівника. Усі педагоги (100%) відзначають, що найчастіше використовують індивідуальне спілкування з батьками, 78% - батьківські збори.

Усі опитані педагоги (100%) вважають, що у закладі освіти створені всі умови для співпраці. Під час вивчення документації (плани методичних об’єднань) встановлено, що педагогічні працівники надають методичну підтримку один одному. У закладі освіти діють методичні об’єднання вчителів початкових класів та вчителів - предметників. Анкетування здобувачів освіти засвідчило, що в закладі освіти з учнями проводяться бесіди про важливість дотримання академічної доброчесності (85% опитаних зазначило, що такі бесіди проводяться регулярно).

Аналіз анкетування педагогічних працівників показав, що для того, щоб запобігти випадкам порушень академічної доброчесності серед здобувачів освіти 91% вчителів проводять бесіди щодо дотримання академічної доброчесності; 70% - дають на уроках завдання, які унеможливлюють списування; 65% знайомлять їх з основами авторського права.

Під час спостереження за навчальними заняттями встановлено, що переважна більшість педагогічних працівників діють на засадах академічної доброчесності та інформують учнів про принципи дотримання академічної доброчесності. Практикують використання власноскладених завдань, роз’яснення щодо написання творів з посиланням па використані джерела.

Напрям 3.3. Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу освіти

Педагогічні працівники діють на засадах педагогіки партнерства.

Найважливішим напрямом, який забезпечує педагогіку партнерства у закладі освіти має стати особистісно орієнтована технологія навчання. У центрі усієї освітньої системи – особистість дитини, її можливості для саморозвитку, забезпечення комфортних, безконфліктних та безпечних умов навчання. Особистісно орієнтоване навчання спрямоване на вирішення завдань розвитку в учнів стійкого інтересу до пізнання, бажання та вміння самостійно вчитися. Впровадження особистісно орієнтованого навчання є складним процесом, тому роботу творчої групи, методичних об’єднань слід спрямувати на вивчення проблем особистісно орієнтованого навчання.

Педагогічні працівники співпрацюють з батьками здобувачів освіти з питань організації освітнього процесу, забезпечують постійний зворотній зв’язок

Комунікація між педагогічними працівниками і батьками є дуже важливою. Від рівня такої комунікації багато у чому залежить навчальний поступ дитини, індивідуальна освітня траєкторія, адаптація до освітнього процесу. Педагогічні працівники у повній мірі інформують батьків про важливі аспекти освітнього процесу у закладі через доступні канали комунікації. Важливою для батьків є інформація про критерії оцінювання навчальних досягнень учнів.

∙ За результатами анкетування батьків: 60% опитаних респондентів вважають, що педагоги забезпечують зворотній зв'язок з батьками, 20% - завжди; 20% - переважно так

∙ За результатами анкетування вчителів: 100% педагогів здійснюють індивідуальне спілкування з батьками, 60% з них мають зворотній зв'язок через проведення батьківських зборів.

Адміністрація закладу освіти та педагогічний колектив є завжди відкритим для спілкування та співпраці для ефективного управління та взаємодії з батьками-партнерами у вихованні та навчанні дітей.

Здобувачі освіти отримують від педагогічних працівників інформацію про критерії, правила та процедури оцінювання навчальних досягнень

∙ Інформація про критерії оцінювання розміщена на веб-сайті закладу освіти та у кожному класі на інформаційному стенді

∙ За результатами анкетування учителів: 88,9% опитаних інформують про критерії оцінювання учнів на початку навчального року 66,7% опитаних – перед вивченням кожної теми 22,2% опитаних – пояснюють критерії здобувачам освіти індивідуально

∙ За результатами анкетування учнів: 80% опитаних отримують інформацію про критерії оцінювання навчальних досягнень, 20% також стверджують, що вчителі, ще до початку оцінювання завжди пояснюють, за що можна отримати ту чи іншу оцінку, а після оцінювання завжди її обгрунтовують

∙ За результатами анкетування батьків: 58,3% опитаних завжди отримують інформацію про критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 37,5% - переважно отримують інформацію про критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

Вимога 4. Система оцінювання в закладі освіти сприяє реалізації компетентнісного підходу до навчання

Освітній процес спрямовується на формування і розвиток ключових компетентностей, посилення ролі особистісного чинника в засвоєнні навчального матеріалу. У зв’язку з цим в закладі освіти змінились технології контролю і оцінювання навчальних досягнень учнів. За компетентнісного підходу оцінюється не обсяг засвоєних знань сам по собі, а те, як ці знання використовуються для вирішення прикладних завдань. Процес впровадження вчителями компетентнісного підходу в систему оцінювання вивчається шляхом спостереження за проведенням навчальних занять. Вивчаються також критерії оцінювання, які використовують вчителі при оцінюванні обов’язкових видів робіт.

Здобувачі освіти вважають оцінювання результатів навчання справедливим і об’єктивним

Система оцінювання навчальних досягнень учнів буде дієвою, якщо вона сприймається учнями як зрозуміла, чітка і справедлива. Чим конкретніше сформульовані критерії, тим зрозумілішим є завдання для учнів та зростають можливості успішного його виконання.

∙ За результатами анкетування учителів: 88,9% опитаних – адаптують критерії МОН до умов роботи закладу 22,2% опитаних – розробляють власні критерії оцінювання, в тому числі спільно з дітьми 22,2% опитаних – використовують виключно рекомендації МОН

За результатами анкетування учнів: 80% здобувачів освіти вважають, що вчителі справедливо оцінюють їх навчальні досягнення, 60% опитаних здобувачів освіти підтверджують, що вчителі доступно пояснюють та аргументують виставлення оцінок. За результатами анкетування педагогів: - самооцінювання – 77,8% вчителів - поточне оцінювання використовують 66,7% вчителів - підсумкове оцінювання – 66,7% вчителів - взаємооцінювання – 66,7% вчителів - формувальне оцінювання – 22,2% вчителів - інші види оцінювання – 11,1% вчителів

У закладі освіти здійснюється аналіз результатів навчання здобувачів освіти. Основним індикатором вимірювання результатів освітньої діяльності учнів є їхні навчальні досягнення. Розроблена і розбудована система оцінювання навчальних досягнень учнів сприяє мотивації освітньої діяльності учнів та визначає особливості педагогічної діяльності. Система оцінювання навчальних досягнень учнів потребує постійного моніторингу з боку керівництва закладу освіти. Основною метою такого моніторингу є виявлення об’єктивного та раціонального підходу до оцінювання навчальних досягнень учнів з боку вчителя, простеження системності в оцінюванні учнів, динаміки їх навчальних досягнень.

У закладі освіти впроваджується система формувального оцінювання

Оскільки формувальне оцінювання націлене на визначення індивідуальних досягнень кожного учня, не передбачає порівняння навчальних досягненнях різних учнів, широко використовує описове оцінювання, застосовує зрозумілі критерії оцінювання, за якими оцінюють учня, він стає свідомим учасником процесу оцінювання і навчання, забезпечує зворотний зв’язок – отримання інформації про те, чого учні навчилися, а також про те, як учитель реалізував поставлені навчальні цілі, визначає вектор навчання: виконавши завдання, учні дізнаються про те, якого рівня вони наразі досягли і в якому напрямку їм потрібно рухатися далі. Та за результатами анкетування педагогічних працівників тільки 22,2% використовують дану форму опитування. На основі спостережень за навчальними заняттями цей відсоток – учителі початкових класів, які пройшли курси підвищення кваліфікації НУШ.

4. Напрям «Управлінські процеси»

4.1. Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань

Стратегія розвитку закладу освіти знаходиться в процесі розробки. До розроблення стратегії розвитку залучаються: засновник, керівники МО, досвідчені вчителі, члени батьківського та учнівського комітетів тощо. Стратегія розвитку має враховувати специфіку та умови діяльності закладу, а саме профільність класів, освітні програми, запити батьків та учнів. Єдиним документом у плануванні роботи школи є річний план

Річний план складається за участю педагогічного колективу, відображає найголовніші питання діяльності школи, в обов’язковому порядку обговорюється педагогічною радою. Складається з 9 розділів «Загальні положення», «Аналіз роботи закладу», «Управлінння навчально-виховним процесом», «Організація навчально-виховного процесу», «Робота з батьківською громадськістю», «Забезпечення життєдіяльності закладу», «Фінансово-господарська діяльність», «Робота медичної служби»

Річний план охоплює всі напрями функціонування та розвитку закладу. Річний план на 2020/2021 н.р. розпочинається з аналізу виконання річного плану минулого навчального року (2019/2020 н.р.) і результати цього аналізу враховано під час складання плану поточного року.

В КЗ «Огіївський ліцей» 02.11.2020 року затверджена та введена в дію «Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти Огіївського навчально-виховного комплексу». В річному плані п.3.8»Заходи щодо покращення рейтингових показників закладу освіти за підсумками 2019/2020 рр.» На сайті закладу освіти є розділ «Фінансова звітність», у вкладених документах наявні Акти оприбуткування благодійної допомоги за 2018 р., 2019 р. і Штатний розпис, але відсутній кошторис закладу освіти.

4.2. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм

Психологічний клімат у закладі освіти є позитивним для створення комфортних умов для здобувачів освіти та педагогічних працівників. (за результатами анкет).

Надзвичайно важливим для формування атмосфери довіри та сприятливого психологічного клімату є можливість для учасників освітнього процесу впливати на прийняття управлінських рішень. Учасники освітнього процесу оцінюють дії керівництва на достатньому рівні, так як кожен може висловити свою думку (на педагогічних радах).

На достатньому рівні керівництво закладу забезпечило доступ учасників освітнього процесу та представників місцевої громади до спілкування із керівництвом (є особистий прийом, працює шкільний сайт).

Проаналізувавши журнал реєстрації звернень громадян, керівництво закладу вчасно розглядає звернення учасників освітнього процесу.

Проаналізувавши журнал реєстрації звернень громадян, усі звернення були розглянуті та вирішені.

У ліцеї працює шкільний сайт, сторінка закладу у соціальних мережах, є дошка оголошень та інформаційні стенди.

Структура та зміст інформації на відкритих загальнодоступних ресурсах вимогам статті 30 Закону України «Про освіту» відповідає вимогам.

Інформація на дошці оголошень постійно оновлюється. На шкільному сайті постійно оновлюються рубрики «Новини» та «Оголошення». В інших розділах інформації та документи не завжди вчасно оновлюються.

Оприлюднена інформація відображає не всі важливі аспекти діяльності закладу освіти. Є інформація застаріла, деякі розділи пусті.

Ключові питання взаємодії між учасниками освітнього процесу в ліцеї вирішуються на загальних зборах та педагогічних нарадах. В закладі є шкільний сайт, сторінка в соцмережах. В ліцеї є дошка оголошень. Раз на рік директор публічно звітує про виконання річного плану школи та презентує план розвитку школи на наступний рік.

Батьківські збори не сприяють комунікації між батьками та педагогічними працівниками, оскільки. дуже малий відсоток відвідує батьківські збори.

4.3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників

Штатний розпис закладу освіти переважно забезпечує виконання освітньої програми (ЗНЗ-1; РВК-83).

Майже всі предмети викладаються педагогічними працівниками, які мають відповідний фах.

Штат не повністю укомплектований педагогічними працівниками відповідної кваліфікації. Є вакансії вчителя фізики, хімії та зарубіжної літератури.

Керівництво закладу оголошує вакансії, розміщує потрібну інформацію в соціальних мережах, а також серед випускників педагогічних вишів.

У закладі освіти є документи ( Статут та Колективний договір КЗ «Огіївський ліцей») , які визначають принципи матеріального та морального стимулювання працівників, щоб підтримувати високий рівень мотивації їх до ефективної професійної діяльності. Кожного року розподіляються преміальні кошти. Методами морального заохочення є подяки, грамоти, дипломи за сумлінну працю. У закладі освіти практикуються таки форми негрошового стимулювання як проходження позачергової атестації з метою підвищення кваліфікаційної категорії. Переможці олімпіад отримують сертифікати на грошову винагороду.

Працівники закладу обізнані з підставами для матеріального та морального стимулювання. Відповідно до Статуту та Колективного договору КЗ «Огіївський ліцей» матеріальне та моральне заохочення працівників здійснюється систематично. Це премії; подяки, занесені у трудові книги; подяки педагогічним та технічним працівникам за підсумками роботи в кінці навчального року за якісну підготовку призерів і переможців ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, обласних та районних конкурсів, за сумлінну працю та високий рівень професіоналізму, зразкове виконання посадових обов՚язків. (Наказ №11-г від 28.05.21 «Про винесення подяки педагогічним та технічним працівникам КЗ «Огіївський ліцей»). Учасники освітнього процесу оцінюють дії керівництва у цьому напрямку на достатньому рівні. Працівники закладу вважають справедливими принципи застосування матеріального та морального заохочення.

Керівництво, враховуючи потреби закладу та особливості освітньої програми, заохочує та підтримує методичну роботу педагогічних працівників, їхню участь у професійних конференціях, семінарах, курсах підвищення кваліфікації у різних формах, підготовку та публікацію у фахових виданнях. За результатами анкетування, учасники освітнього процесу оцінюють дії керівництва на достатньому рівні. Керівництво закладу надає всілякі можливості вчителям для професійного розвитку. За результатами анкетування, учасники освітнього процесу оцінюють дії керівництва на високому рівні. Керівництво ліцею заохочує вчителів до участі в різних конкурсах( «Учитель року», Фестиваль «добрих практик»), до підвищення професійної кваліфікації на освітніх онлайн-платформах, де можна пройти різноманітні курси, які можуть бути зараховані як частина необхідної передпідготовки у межах 150 годин на п՚ять років. У ліцеї проходять методичні тижні, майстер-класи для молодих вчителів. В цьому році планується проведення на базі Огіївського ліцею вчительська (не)конференція mini-EdCamp Ohiivka, що об՚єднує освітян, які прагнуть більш активно брати участь у професійному спілкуванні заради самовдосконалення. Педагогічні ради та методичні комісії розглядали питання професійного вдосконалення. На засіданні педагогічної ради від 29.05.2020 (протокол №8) розглядались питання «Про підсумки методичної роботи в НВК» (доповідач Вавренюк І.В.), «Про освітні програми Огіївського НВК, які набувають чинності з 1 вересня 2020» (доповідач Жага Н.В.). На педагогічній раді від 28.01.2021 (протокол №4) розглядалось питання «Про участь педагогічних працівників у фахових конкурсах» (доповідач Вавренюк І.В.), від 28.12.2020 (протокол №3) розглядалось питання «Про підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2021» (доповідач Вавренюк І.В.), від 22.03.2021 (протокол №7) розглядалось питання «Про досвід роботи педагогічних працівників, що атестуються» (доповідач Жага Н.В.). Ухвалювались рішення по вдосконаленню професійного розвитку вчителів та підтримці професійної траєкторії кожного педагогічного працівника. За результатами анкетування, учасники освітнього процесу оцінюють дії керівництва на високому рівні.

4.4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою

Права та пов’язані з ними обов’язки визначені статтями 53-55 Закону України «Про освіту». Внутрішні документи закладу визначають права та обов’язки учасників освітнього процесу. В закладі освіти не зареєстровано звернень учнів та/або їхніх батьків із заявами про запровадження індивідуальних навчальних планів. У КЗ «Огіївський ліцей» практикується розроблення індивідуального плану для обдарованих учнів. На засіданнях педагогічної ради аналізується досягнення цілей, які визначені індивідуальними навчальними планами для обдарованих дітей.

4.5. Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності

У закладі розроблене «Положення про академічну доброчесність». На засіданні педагогічної раді від 30.10.2020 (протокол №2) розглядалось питання «Про «Положення про академічну доброчесність та відповідальність за її порушення»» (доповідач Жага Н.В.). Всі педагогічні працівники та здобувачі освіти ознайомлені із «Положенням про академічну доброчесність». Посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, відомостей, тверджень передбачає академічна доброчесність. Розроблені критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти. І відомі вони здобувачам освіти. Вчителі інформують про критерії оцінювання на початку навчального року, перед вивченням кожної теми, пояснюються індивідуально. За результатами анкетування – «переважно так» (тобто переважно справедливо) вважають учні оцінювання своїх досягнень, тобто на достатньому рівні. Педагогічні працівники розробляють і використовують у роботі свої матеріали. Якщо беруться «чужі наробки», то обов՚язково вказують автора. Вчителі знайомлять здобувачів освіти з основами авторського права, проводять бесіди щодо дотримання академічної доброчесності, на уроках дають такі завдання, які унеможливлюють списування.

Педагогічні працівники та інші учасники освітнього процесу обізнані з вимогами антикорупційного законодавства (за результатами анкетування – на достатньому рівні). У закладі освіти проводились просвітницькі заходи для несприйняття корупційних форм поведінки та негативного ставлення до корупції (бесіди, фільми, презентації). За результатами анкетування – це питання вимагає покращення. Крім бесід, потрібно більше проводити різноманітних форм роботи для формування негативного ставлення до корупції. У закладі постійно проводиться просвітницька робота

Кiлькiсть переглядiв: 0